ROŚLINNOŚĆ

R O Ś L I N Y   /   N A S A D Z E N I A,
K O N C E P C J A   N A S A D Z E Ń   K R Z E W Ó W

Zrealizowano zadanie: tworzenie i odnowienie zieleni (drzewa, krzewy, żywopłoty, murawy), w tym na terenie zrekultywowanym lub oczyszczonym ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rodzimych.

Zamówiono „Opracowanie koncepcji nasadzeń krzewów na żywopłot, miododajnych i ozdobnych na terenie ogrodu„.

Facebook