PLAN ZAGOSPODAROWANIA ROD

P L A N   Z A G O S P O D A R O W A N I A   R O D

Sporządzono plan zagospodarowania ROD na podkładach geodezyjnych przewidujących tereny ogólne, ogródki jordanowskie, ścieżki edukacyjne.

Facebook