Przesunięcie terminu wydania not obciążeniowych (tzw. „pasków”)

Przesunięcie terminu wydania not obciążeniowych (tzw. „pasków”)

Przesunięcie terminu wydania not obciążeniowych (tzw. „pasków”)

Szanowni Działkowcy,

Zarząd Komisaryczny ROD „Elektron” w Szczakach uprzejmie informuje, że w związku z powołaniem Zarządu Komisarycznego dopiero w dniu 16.05.2024 r. nastąpiło przesunięcie terminu wydania Not obciążeniowych (tzw. „pasków’’).

Wysokość opłat stałych na 2024 rok nie ulegnie zmianie i wynosi tyle co w roku 2023 tj.:

  • Składka członkowska : 6,00 zł. (słownie : sześć złotych 00/100) rocznie od działki;
  • Opłata na rzecz ogrodu : 1,28 zł. (słownie : jeden złoty 28/100) za 1 m2 powierzchni działki rocznie;
  • Śmieci : 250,00 zł. (słownie : dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) rocznie od działki.

Noty obciążeniowe (tzw. „paski’’) będą wydawane od dnia 28.06.2024 r. w godzinach pracy biura.

Osoby, które wyraziły zgodę na korespondencję mailową otrzymają je na adres mailowy.

Wysokość opłat za wodę oraz energię elektryczną zostanie podana w późniejszym terminie – przewidywany termin do dnia 15 lipca 2024 r.

Termin wniesienie opłat wynosi 30 dni od daty wystawienia Noty obciążeniowej (tzw. „paska’’).

Zarząd Komisaryczny
ROD „Elektron’’w Szczakach

Facebook