Komunikat Komisji Rewizyjnej w sprawie cen prądu

Komunikat Komisji Rewizyjnej w sprawie cen prądu

Komunikat Komisji Rewizyjnej w sprawie cen prądu

KOMUNIKAT KOMISJI REWIZYJNEJ ROD „ELEKTRON”

Komisja Rewizyjna ROD „Elektron” 5 października 2023 r. zakończyła kontrolę działalności organizacyjnej Zarządu w okresie od 1 stycznia do 10 września 2023 r. Obecnie pisany jest protokół kontroli.

Podczas prowadzonej kontroli badana była również sprawa faktur korygujących podwyższające cenę zużytej energii przez działkowców.

Poniżej cytujemy ustalenia przeprowadzonej kontroli, dotyczące cen energii elektrycznej jakimi obecnie jest obciążany nasz ogród.

„Wg informacji Zarządu umieszczonej na stronie www.Elektron-Szczaki.pl i tablicy ogłoszeń ogrodu „Zarząd informuje wszystkich działkowców o komplikacjach jakie powstały w rozliczeniach za energię elektryczną. Odbiorcy indywidualni jak i instytucje były zobowiązane do złożenia stosownych oświadczeń, aby skorzystać z niższej taryfy. Oświadczenie o należnej nam 250 kWh dla każdego działkowca po 0,80 zł/kWh zostało też złożone przez nasz zarząd. Mimo to PGE nadal naliczało nam wyższą stawkę.”

Pierwsze faktury korygujące podwyższające cenę zużytej energii wpłynęły do ogrodu w 2-giej połowie maja 2023 r. Pismo reklamacyjne dotyczące otrzymanych 10-ciu faktur korygujących podwyższających cenę zużytej energii nosi datę sporządzenia 07 lipca 2023 r. Jak wynika z potwierdzenia nadania pisma, reklamację wysłano do PGE Obrót S.A. dnia 03 sierpnia 2023 r.

1 września wpłynęła odpowiedź PGE Obrót S.A., z której wynika, że oświadczenie z dnia 29.11.2022 r. zostało złożone na niepoprawnym wniosku, tym samym nie podlegało dalszej weryfikacji i procedowaniu. Z pisma wynika, że „powinni Państwo złożyć oświadczenie uprawniające do zwiększonego limitu, a nie Oświadczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw”.

W w/wym odpowiedzi jest również podana następująca informacja: „w przypadku złożenia do PGE Obrót S.A. kompletnego i poprawnego oświadczenia, w formie przewidzianej przepisami Ustawy, w nieprzekraczalnym terminie do 06.09.2023 r. zostanie ono przyjęte jako korekta pierwotnego oświadczenia”.

Ponieważ energia elektryczna zużywana przez działkowców jest rozliczna przez PGE Obrót S.A. na podstawie odczytów 2-ch liczników, Zarząd złożył w dniu 24 sierpnia 2023 r. dwa „Oświadczenia uprawnionego odbiorcy końcowego energii elektrycznej w celu umożliwienia stosowania wobec niego limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 250 kWh dla działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym (ROD)”.

Złożone korekty oświadczeń mają nadane numery 3 711 641 i 3 711 644. Nie posiadamy wiedzy, ile oświadczeń złożonych przed naszymi oczekuje na rozpatrzenie.

Zdaniem kontrolujących głównym błędem osób odpowiedzialnych za złożenie oświadczeń na podstawie których działkowcy są uprawnieni do stosowania wobec nich limitu 250 kWh dla działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym (ROD) jest wysłanie reklamacji dotyczącej ceny zużywanej energii dopiero po ponad 2-u miesięcznym okresie czasu od otrzymania 1-szych faktur korygujących podwyższających cenę zużytej energii przez działkowców.

Odpowiedzialność za działania podejmowane przez Zarząd określa § 70 Statutu PZD, uprawnienia Zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu PZD określa § 73 Statutu PZD. Treść Statutu jest opublikowana na stronach http://pzd.pl/statut.html oraz http://mazowiecki.pzd.pl/prawo/statut/

Pierwotną wersję oświadczeń podpisały Prezes i I wiceprezes Zarządu. Podczas kontroli podpisana pod pierwotną wersją oświadczeń ówczesna I wiceprezes Zarządu ustnie wyjaśniła, iż podpisała oświadczenie, po uzyskaniu ze strony Prezeski Zarządu i Kierowniczki Biura zapewnienia, iż „wszystko jest w porządku”.

KOMISJA REWIZYJNA ROD ELEKTRON W SZCZAKACH

Facebook